sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
189
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
1,156
เดือนที่แล้ว
2,905
ปีนี้
20,955
ปีที่แล้ว
28,265
ทั้งหมด
102,549
ไอพี ของคุณ
35.172.223.251


1
(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570),องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
28 มิถุนายน 2565

การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

กรมการท่องเที่ยวกำหนดดำเนินการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพธุรกิจการให้บริการที่พักให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีมาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้มีนโยบายให้เพิ่มจำนวนที่พักเพื่อการท่องเที่ยวให้มากขึ้น และเน้นในส่วนของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมไปถึงชุมชนเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้แก่ประประชาชนอย่างแท้จริง

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการับสมัครการตรวจประเมินฯ ไปยังกรมการท่องเที่ยว จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565

รายละเอียดสามารถดาวโหลดใบสมัครทีได้
https://drive.google.com/file/d/19ibwW6-0Pp5RNQDt-jNTzG1i2GAwWaPU/view

หลักเกณฑ์
https://nonthaburi.mots.go.th/ewtadmin/ewt/nonthaburi/download/article/article_20210903160259.pdf

 

13 มิถุนายน 2565

การบังคับใช้มาตรฐานค่าคสวันดำของรถยนต์,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
02 มิถุนายน 2565

ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

 

ตรวจสอบสถานะการขอรับเงินอุดหนุน/เงินสงเคราะห์
https://status.m-society.go.th/login

ตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุน
http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/CheckStatus

ตรวจสอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=1599417061751

ตรวจสอบค่าจัดการศพผู้สูงอายุ
https://script.google.com/macros/s/AKfycbwlBdjwaBsKk1qcncerKWVgNdHjT1gdswsbZ6sfieX4mGXa0RtpI2DeMRJVoFricKyR/exec

07 เมษายน 2565

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

01 มีนาคม 2565

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน

Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

28 กุมภาพันธ์ 2565

ปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

          ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในพื้นที่ตำบลสบเปิง และมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นและปรากฎว่าพบพนักงานจ้างในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) จำนวน 1 ราย

          ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 66(3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 จึงขอแจ้งการปิดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 2 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 และเปิดทำการให้บริการประชาชนในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

02 กุมภาพันธ์ 2565

งดการให้บริการงานกู้ชีพ-กู้ภัย ชั่วคราว,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

          ด้วยบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง พบพนักงานจ้างในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานกู้ชีพ-กู้ภัย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) จำนวน 1 ราย

          ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 66(3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 จึงของดการให้บริการงานกู้ชีพ-กู้ภัย เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้พนักงานกักตัวและเฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง และเปิดทำการให้บริการประชาชน ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

02 กุมภาพันธ์ 2565

หนูอยากหัวดี อนาคตไกล ใส่หมวกกันน็อกพี่หัวดีให้หนูทุกวัน,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

27 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกฯ และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

25 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

06 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

06 ตุลาคม 2564

หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๕  ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
06 ตุลาคม 2564

แจ้งหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนกว่าสถานการณ์จะปกติ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

แจ้งหยุดการเรียนการสอนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

01 ตุลาคม 2564

แจ้งหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริการส่วนตำบลสบเปิง ระหว่างวันที่ 15 - 30 กันยายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

แจ้งหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2564

14 กันยายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (137 รายการ)