sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,933
เดือนที่แล้ว
2,719
ปีนี้
1,933
ปีที่แล้ว
28,265
ทั้งหมด
83,527
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125


1
หนูอยากหัวดี อนาคตไกล ใส่หมวกกันน็อกพี่หัวดีให้หนูทุกวัน,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

27 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกฯ และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

25 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

06 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

06 ตุลาคม 2564

หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๕  ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
06 ตุลาคม 2564

แจ้งหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนกว่าสถานการณ์จะปกติ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

แจ้งหยุดการเรียนการสอนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

01 ตุลาคม 2564

แจ้งหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริการส่วนตำบลสบเปิง ระหว่างวันที่ 15 - 30 กันยายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

แจ้งหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2564

14 กันยายน 2564

แจ้งหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริการส่วนตำบลสบเปิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
31 สิงหาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงเรื่อง    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงเรื่อง    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

30 สิงหาคม 2564

แจ้งหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

แจ้งหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม 2564 

29 กรกฎาคม 2564

แจ้งหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
12 กรกฎาคม 2564

ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
11 มิถุนายน 2564

ฟรี หลักสูตรออนไลน์ : การดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน จำนวน 18 ชั่วโมง (มีใบประกาศ),องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

จำนวน 6 หมวดวิชา ดังนี้

1. ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ

2. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

3. ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ

4. การปฐมพยาบาลและการส่งต่อ

5. โรคที่พบบ่อยและกลุ่มอาการผู้สูงอายุ

6. ผู้ดูแล

คุณสมบัติ

- เป็นสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ

- เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ

- เป็นอาสาสมัครหรือผู้ที่สนใจ

https://www.thaielderlycare.org/

โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

10 มิถุนายน 2564

HSBC Youth LED ศุภนิมิต สานฝันเยาวชนยากไร้ เรียนรู้อาชีพสู้ภัยโควิด,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
07 มิถุนายน 2564

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 (การประกอบกิจการโรงงานขุดดิน) ในที่ดินมีกรรมสิทธิ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

01 มิถุนายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (129 รายการ)