sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,933
เดือนที่แล้ว
2,719
ปีนี้
1,933
ปีที่แล้ว
28,265
ทั้งหมด
83,527
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125


ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒23 มี.ค. 2564
2ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒23 มี.ค. 2564
3ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง-เรื่อง-การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์-พ.ศ.-255818 มิ.ย. 2563
4ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง-เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย-พ.ศ.255818 มิ.ย. 2563
5ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง-เรื่อง-การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย-พ.ศ.255818 มิ.ย. 2563
6พระราชบัญญัติการสาธารณสุข-พ.ศ.253518 มิ.ย. 2563
7พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.254218 มิ.ย. 2563
8พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.254018 มิ.ย. 2563
9พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.253718 มิ.ย. 2563

1