sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
1,869
เดือนที่แล้ว
2,719
ปีนี้
1,869
ปีที่แล้ว
28,265
ทั้งหมด
83,463
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125


ลำดับรายการวันที่
1จดหมายข่าว เดือนมกราคม พ.ศ.2565 14 ม.ค. 2565
2ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)26 พ.ย. 2564
3ชยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 3)2 ส.ค. 2564
4ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256230 มิ.ย. 2564
5แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ประจำปี ๒๕๖๔15 ก.พ. 2564
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี15 ก.พ. 2564
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ15 ก.พ. 2564
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง15 ก.พ. 2564
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน15 ก.พ. 2564
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต15 ก.พ. 2564
11ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ26 ม.ค. 2564
12238/2563 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง16 ต.ค. 2563
13รายงานผลการปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง (อนุชา ดวงเงา)30 ก.ย. 2563
14รายงานผลการปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง (วุฒิพงษ์ ใหม่เฟย)30 ก.ย. 2563
15ขยายเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒17 ส.ค. 2563
16คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง13 ก.ค. 2563
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง13 ก.ค. 2563
18มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน22 มิ.ย. 2563
19มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ22 มิ.ย. 2563
20มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง22 มิ.ย. 2563

12  >> >|