sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
404
เดือนนี้
602
เดือนที่แล้ว
2,178
ปีนี้
17,496
ปีที่แล้ว
28,265
ทั้งหมด
99,090
ไอพี ของคุณ
3.238.24.209


ลำดับรายการวันที่
1ข้อมูลสถิติการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ปี พ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)29 เม.ย. 2565
2ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 256528 เม.ย. 2565
3คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256518 ก.พ. 2565
4คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง 18 ก.พ. 2565
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง (พ.ศ.2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 18 ก.พ. 2565
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ18 ก.พ. 2565
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี18 ก.พ. 2565
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน18 ก.พ. 2565
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ก.พ. 2565
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน 18 ก.พ. 2565
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)18 ก.พ. 2565
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 18 ก.พ. 2565
13ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง18 ก.พ. 2565
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 ก.พ. 2565
15ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)21 ม.ค. 2565
16จดหมายข่าว เดือนมกราคม พ.ศ.2565 14 ม.ค. 2565
17ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)26 พ.ย. 2564
18ชยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 3)2 ส.ค. 2564
19ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256230 มิ.ย. 2564
20แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ประจำปี ๒๕๖๔15 ก.พ. 2564

123  >> >|