sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
341
เมื่อวานนี้
319
เดือนนี้
2,212
เดือนที่แล้ว
6,566
ปีนี้
50,101
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
168,643
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ก.พ. 2545
2คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ18 ก.พ. 2565
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง18 ก.พ. 2565
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (์NO GIFT POLICY) 18 ก.พ. 2565
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 18 ก.พ. 2565
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี18 ก.พ. 2565
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 18 ก.พ. 2565
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ18 ก.พ. 2565
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์15 พ.ค. 2562

1