sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
345
เมื่อวานนี้
319
เดือนนี้
2,212
เดือนที่แล้ว
6,566
ปีนี้
50,101
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
168,643
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง พ.ศ.2564

 


ข้อมูลทั่วไป

1. ลักษณะที่ตั้ง

        องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ที่ 5 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ระยะทางห่างจากอำเภอแม่แตงประมาณ 10 กิโลเมตร โดยเดินทางตามเส้นทางหลวงสาย แม่มาลัย – ปาย และระยะทางห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 40 กิโลเมตร

2. อาณาเขต

    มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  108.86 ตารางกิโลเมตร หรือ 68,037 ไร่ แยกออกเป็น
       - พื้นที่ทำการเกษตร      ประมาณ        11,684   ไร่
       - พื้นที่ป่าและภูเขา        ประมาณ        54,353   ไร่
       - ที่อยู่อาศัย               ประมาณ          2,000    ไร่
       - พื้นที่ส่วนมากเป็นดินลูกรัง ดินเหนียว และดินปนทราย

       *ทิศเหนือ       อาณาเขตติดต่อตำบลเมืองก๋าย  ตำบลบ้านช้าง (เป็นพื้นที่ป่าและภูเขา)
       *ทิศใต้           อาณาเขตติดต่อตำบลสันป่ายาง   (เป็นพื้นที่ภูเขาและที่ราบเชิงเขา)
       *ทิศตะวันออก  อาณาเขตติดต่อกับตำบลขี้เหล็ก  (เป็นพื้นที่ราบ)
       *ทิศตะวันตก    อาณาเขตติดต่อกับตำบลป่าแป๋    (เป็นพื้นที่ป่าสลับกับภูเขา)

3. ลักษณะภูมิประเทศ

        สภาพภูมิประเทศของตำบลสบเปิง มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูง โดยมีภูเขาที่สำคัญ
ได้แก่ ดอยปางยาง ดอยป่าสัก บริเวณตอนกลางของตำบลมีทางหลวงหมายเลข 1095 ตัดผ่านในแนวตะวันตก-ตะวันออก ทำให้แบ่งพื้นที่ของตำบลออกเป็นพื้นที่ส่วนเหนือและส่วนใต้ ทางน้ำที่สำคัญ ได้แก่ น้ำแม่ฮาว ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาทางด้านตะวันตกของตำบล มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออก

4. เขตการปกครอง

        ตำบลสบเปิงมีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองทั้งหมด   13 หมู่บ้าน  ได้แก่
หมู่ที่ หมู่บ้าน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 บ้านปางฮ่าง นายเสรี กล้าจริง ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านปางม่วง  นายทวี   เหรา ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านสบเปิง นายพล ชะลิ กำนัน
4 บ้านต้นงุ้น นายศรชัย คำติ๊บ ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านไร่ นายสมชาติ รัตนพร ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านท่าข้าม นายประเสริฐ สุรินรังษี ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านต้นลาน นายจรัญ เทพทอง ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านดอนเจียง นายสมพร จอง ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านหนองบัวหลวง นายถวิล ง่วยเตจา ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านแม่หลอด นายนิคม ธูปเทียน ผู้ใหญ่บ้าน
11 บ้านผาหมอน นายแดง แซ่เฒ้า ผู้ใหญ่บ้าน
12 บ้านล้อง นายสมชาย วงค์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
13 บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่ นายเสาร์คำ ดอนเมือง ผู้ใหญ่บ้าน

5. ประชากร/ครัวเรือน   ประจำปี  2564

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

หมู่ที่ 1 ปางฮาง

440

453

893

326

หมู่ที่ 2 ปางม่วง

500

528

1,028

445

หมู่ที่ 3 สบเปิง

228

205

433

185

หมู่ที่ 4 ต้นงุ้น

348

349

697

262

หมู่ที่ 5 ไร่

301

334

635

256

หมู่ที่ 6 ท่าข้าม

454

460

914

345

หมู่ที่ 7 ต้นลาน

180

193

373

150

หมู่ที่ 8 ดอนเจียง

325

297

622

243

หมู่ที่ 9 หนองบัวหลวง

204

238

442

209

หมู่ที่ 10 แม่หลอด

321

314

635

224

หมู่ที่ 11 ผาหมอน

203

190

393

134

หมู่ที่ 12 ล้อง

123

129

252

113

หมู่ที่ 13 สหกรณ์ทุ่งใหม่

202

212

414

233

รวม

3,829

3,902

7,731

3,125

หมายเหตุ ข้อมูลจากการสำนักงานทะเบียน  กรมการปกครอง  อำเภอแม่แตง  ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  5  ศูนย์

    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ตั้งอยู่หมู่  5 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางฮ่าง     ตั้งอยู่หมู่  1 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นลาน      ตั้งอยู่หมู่  7 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวหลวง   ตั้งอยู่หมู่  9 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแตก      ตั้งอยู่หมู่  10

7. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

    ตำบลสบเปิงมีวัด จำนวน  9  แห่ง  ดังนี้
    1.วัดปางฮ่างดับภัยชัยมงคล         ตั้งอยู่หมู่ 1 
    2.วัดศรีอัมพวัน                        ตั้งอยู่หมู่  2 
    3.วัดสบเปิง                            ตั้งอยู่หมู่  3 
    4.วัดดอยตะแคง                       ตั้งอยู่หมู่  4 
    5.วัดสันปงงาม                         ตั้งอยู่หมู่  5 
    6.วัดท่าข้าม                            ตั้งอยู่หมู่  6 
    7.วัดดอนเจียง                         ตั้งอยู่หมู่  8 
    8.วัดหนองบัวหลวง                   ตั้งอยู่หมู่  9  
    9.วัดสหกรณ์ทุ่งใหม่                  ตั้งอยู่หมู่  13

8. หน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่

    1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางม่วง                          ตั้งอยู่หมู่ 2
    2. หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่ฮาว                                    ตั้งอยู่หมู่ 1
    3. หมวดการทางแม่แตง (สบเปิง)                                           ตั้งอยู่หมู่ 2
    4. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 5 (น้ำตกหมอกฟ้า)   ตั้งอยู่หมู่ 1
    5. โรงเรียนบ้านปางฮ่าง                                                       ตั้งอยู่หมู่ 1
    6. โรงเรียนสบเปิงวิทยา                                                       ตั้งอยู่หมู่ 3
    7. โรงเรียนวัดท่าข้าม                                                          ตั้งอยู่หมู่ 6
    8.โรงเรียนบ้านผาหมอน                                                       ตั้งอยู่หมู่ 10

9. การสาธารณสุข

    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล      จำนวน  1  แห่ง           ตั้งอยู่หมู่ 2
    - คลินิคเอกชน                                      จำนวน  1 แห่ง           ตั้งอยู่หมู่ 3
    - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                          จำนวน  1 แห่ง           ตั้งอยู่หมู่ 3
 
10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     -  ตู้ยามตำรวจ (บ้านไร่)                           จำนวน      1  แห่ง
     -  ตำรวจบ้าน                                        จำนวน    60  คน
     -  ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน     จำนวน   182 คน
     -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน               จำนวน    84 คน
     -  ทีมกู้ภัย (OTOS)                                 จำนวน      6 คน
       
11. การไฟฟ้า

     มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  ครบทุกครัวเรือน

12. การประปา

     มีระบบน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน

13. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่/แหล่งท่องเที่ยว

     1.ป่าไม้เบญจพรรณ  หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,8,10,11 และ 12
     2.หินใช้ทำถนน หมู่ 4,6 ติดเขตตำบลบ้านช้าง
     3.ถ้ำขี้ค้างคาว หมู่ 3
     4.น้ำตกขนาดเล็ก 3 แห่ง ได้แก่
        - น้ำตกตาดเปา  หมู่ 1
        - น้ำตกแม่เปิง    หมู่ 2
        - น้ำตกหมอกฟ้า หมู่ 10
     5.ดินดำใช้ทำเซรามิคได้  ห้วยดินดำ หมู่ 3
             
14. แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
     - ลำน้ำ ลำห้วย               จำนวน    14    สาย
     - บ่อน้ำตื้น                    จำนวน  700    บ่อ
     - บ่อบาดาล                   จำนวน    26    บ่อ
     - ประปาหมู่บ้าน               จำนวน    5      แห่ง
     - ฝาย                          จำนวน    16    แห่ง
     - อ่างเก็บน้ำ                   จำนวน    70    แห่ง
     - บึง หนองน้ำ และอื่น ๆ     จำนวน    25    แห่ง